Stredoslovenské elektrárne


Profil spoločnosti

Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik Žilina sú distribučná elektroenergetická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a rozvodom elektrickej a tepelnej energie na území žilinského, banskobystrického a s časti trenčianskeho kraja. Zásobujú región o rozlohe 18 791 km2 s 1 611 000 obyvateľmi. Používajú obchodnú značku SSE, ktorej tradícia existuje od roku 1923.

Vznik a počiatky dnešných Stredoslovenských energetických závodov, š.p. Žilina sú spojené s rokmi 1920 - 1923, kedy na území stredného Slovenska vznikali prvé elektrárenské všeužitočné spoločnosti. Predchodcami SSE boli Stredoslovenské elektrárne, účastinná spoločnosť v Banskej Bystrici, ktorá vznikla ako prvá elektrárenská všeužitočná spoločnosť na Slovensku, a Spojené elektrárne severozápadného Slovenska, účastinná spoločnosť v Žiline. Obchodnú činnosť zahájili tieto spoločnosti 30.4.1923. Obidve prešli v priebehu rokov radom reorganizácií, ktoré 1.1.1961 vyústili v ich zlúčenie a vznik jediného podniku, Stredoslovenské energetické závody. Od 1.9.1990 majú svoju dnešnú podobu ako štátny podnik.

Región zásobovaný SSE je charakteristický značným počtom priemyselných podnikov od malých až po veľké strojárenské a metalurgické giganty. Prevádzku elektrizačnej sústavy zabezpečuje 5 rozvodných závodou (Žilina, Banská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš, Lučenec), 2 montážne závody (Banská Bystrica, Žilina) a ďalšie prevádzkové zložky. Celková dĺžka energetickej distribučnej sústavy SSE je 30 446 km. Štyridsaťdva elektrických staníc umožňuje distribúciu elektrickej energie pri napätí 110 kV a ďalších 6473 na úrovni 22 kV, s celkovým inštalovaným výkonom 1 732 MVA. SSE v roku 1997 dodali 7195 GWh elektrickej energie 694347 zákazníkom. Z nich 87,5 % tvorí obyvateľstvo, 11,8 % podnikateľský sektor pripojený na sieť 0,4 kV a zostatok 0,7 %, tvoria stredné a veľké podniky pripojené na sieť 22, 110, 220 a 400 kV.

V troch teplárenských závodoch SSE v Žiline, Martine a Zvolene sa vyrába kombinovaným cyklom tepelná a elektrická energia. Tepelná energia sa dodáva do 492 odberných miest, čo predstavuje asi 43000 bytov a ďalšie množstvo rôznych podnikov. Dĺžka tepelných rozvodov je 131 km. Celková produkcia týchto teplární v roku 1997 predstavovala 6505,9 TJ tepelnej energie a 387,5 GWh elektrickej energie.

Okrem uvedených činností sa SSE zaoberajú projekčnou a stavebnomontážnou činnosťou technológie vvn a vn, servisnými službami v oblasti rozvodu elektriny a tepla, metrológie, vykonávajú poradenskú službu. Z ačínajú ponúkať služby v telekomunikáciách. SSE je členom medzinárodného konzorcia GLOBTEL pre vybudovanie siete mobilných telefónov GSM, čím sa realizuje komerčné využívanie vlastnej optickej telekomunikačnej infraštruktúry SSE.

SSE zamestnávajú 3700 pracovníkov, ktorých priemarný vek je 39,8 rokov.

Hlavným cieľom SSE je vybudovanie modernej, stabilnej a prosperujúcej distribučnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby riadené požiadavkami zákazníkov.


(c) GBAS Sučany